Union Group_Logo_Computer_Supplies

分銷網絡

聯盛集團  提供兩類分銷網絡

 

兩類分銷網絡

 地區分銷網絡 主要發展在中國大陸和香港特別行政區。

 國際分銷網絡 幫助生產商發展其自身尚未到達或覆蓋有限的“難以覆蓋”的國際市場。

供應商與客戶類別

供應商包括:

 –生產商

 –品牌商

 –認可分銷商

 –認可批發商

 

地區代理客戶包括:

 政府及教育團體

 商廈

 經銷商

 綜合系統承辦商

 零售商

 微商微店

 企業客戶

 禮品商

 聯合國機構

 

國際性經銷客戶包括:

 分銷商

 –批發商

 入口商

 邊境免稅店

 私人會所

 機上免稅品